Brouwerij Storme Vansevenant logo wit

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website op brouwerij-storme-vansevenant.be, beheerd door Brouwerij-storme-vansevenant.

Ons privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze service en legt uit hoe we informatie verzamelen, beveiligen en vrijgeven die voortvloeit uit uw gebruik van onze webpagina’s.

Uw overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en ons Privacybeleid (“Overeenkomsten”). U erkent dat u de Overeenkomsten hebt gelezen en begrepen, en stemt ermee in eraan gebonden te zijn.

Indien je het niet eens bent met (of niet kunt nakomen) van de overeenkomsten, dan mag je geen gebruik maken van de dienst, maar laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@brouwerij-storme-vansevenant.be zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de Service.

Communicatie

Door onze Service te gebruiken, gaat u ermee akkoord u te abonneren op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die we mogelijk verzenden. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van een of alle van deze berichten van ons door de afmeldlink te volgen of door een e-mail te sturen naar info@brouwerij-storme-vansevenant.be

Wedstrijden, loterijen en promoties

Alle wedstrijden, loterijen of andere promoties (gezamenlijk “Promoties”) die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die los staan van deze Servicevoorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

Inhoud

Inhoud gevonden op of via deze dienst is eigendom van brouwerij-storme-vansevenant of wordt met toestemming gebruikt. U mag de inhoud niet distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

Verboden gebruik

U mag de Service alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden. U stemt ermee in de Service niet te gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.
 • Met het oog op het uitbuiten, schade toebrengen of proberen uit te buiten of op enigerlei wijze schade toe te brengen aan minderjarigen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins.
 • Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, inclusief “junkmail”, “kettingbrief”, “spam” of andere soortgelijke verzoeken.
 • Zich voordoen of proberen te doen voor het Bedrijf, een werknemer van het bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.
 • Op enigerlei wijze die inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op enigerlei wijze onwettig, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband staat met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.
 • Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de
 • Service beperkt of remt, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of gebruikers van de Service kan schaden of beledigen of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.
 • Bovendien stemt u ermee in om:
  • De Service niet te gebruiken op een manier die de Service kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Service door een andere partij kan belemmeren, inclusief hun vermogen om via de Service in realtime activiteiten uit te voeren.
  • Gebruik van een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Service voor welk doel dan ook, inclusief het bewaken of kopiëren van materiaal op de Service.
   Gebruik een willekeurig handmatig proces om een
  • Gebruik elk handmatig proces om materiaal op de Service of voor enig ander ongeoorloofd doel te controleren of te kopiëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Gebruik elk apparaat, software of routine die de goede werking van de Service verstoort.
  • Introduceer virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.
  • Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, te interfereren met, schade toe te brengen aan of te verstoren met delen van de Service, de server waarop de Service is opgeslagen, of een server, computer of database die is verbonden met de Service.
  • Val de service aan via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
  • Onderneem actie die de beoordeling van het bedrijf kan beschadigen of vervalsen.
  • Probeer anders de goede werking van Service te verstoren.

Analyse

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

Intellectual Property

Service en de originele inhoud (exclusief Inhoud geleverd door gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Brouwerij-Storme-Vansevenant en haar licentiegevers. De service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van en andere landen. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeegeuzen.

Copyrightbeleid

We respecteren de intellectuele-eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat Inhoud die op de Service is geplaatst, inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten (“Inbreuk”) van een persoon of entiteit.

Als u een auteursrechthebbende bent, of namens iemand gemachtigd bent, en u denkt dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, dient u uw claim in via e-mail naar info@brouwerij-storme-vansevenant.be, met als onderwerpregel: “Inbreuk op het auteursrecht” en voeg in uw claim een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk toe.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) voor onjuiste voorstelling van zaken of vorderingen te kwader trouw met betrekking tot de inbreuk op enige Inhoud die op en/of via de Service op uw auteursrecht wordt gevonden.

Foutrapportage en feedback

U kunt ons ofwel rechtstreeks sturen naar info@brouwerij-storme-vansevenant.be of via sites en tools van derden met informatie en feedback over fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeën, problemen, klachten en andere zaken met betrekking tot onze Service (“Feedback”). U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) u geen intellectueel eigendomsrecht of ander recht, titel of belang in of op de Feedback zult behouden, verwerven of doen gelden; (ii) Bedrijf kan ontwikkelingsideeën hebben die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (iii) Feedback geen vertrouwelijke informatie of eigendomsinformatie van u of een derde partij bevat; en (iv) Bedrijf is niet verplicht tot vertrouwelijkheid met betrekking tot de Feedback. In het geval dat de eigendomsoverdracht naar de Feedback niet mogelijk is vanwege toepasselijke dwingende wetten, verleent u het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, gratis, licentieerbaar.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Brouwerij-Storme-Vansevenant.

Brouwerij-Storme-Vansevenant heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. We bieden geen garantie voor het aanbod van deze entiteiten/personen of hun websites.

U erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke websites of diensten van derden.

We raden u ten zeerste aan om de servicevoorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Vrijwaring van garantie

Deze diensten worden door het bedrijf geleverd op een “as is” en “as available” basis. bedrijf geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van hun diensten, of de informatie, inhoud of materialen die daarin zijn opgenomen. u stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van deze diensten, hun inhoud en alle van ons verkregen diensten of items op eigen risico is.

Noch het bedrijf, noch enige met het bedrijf verbonden persoon geeft enige garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de diensten. zonder het voorgaande te beperken, verklaart of garandeert noch het bedrijf, noch iemand die verbonden is aan het bedrijf dat de diensten, hun inhoud, of enige diensten of items die via de diensten worden verkregen, nauwkeurig, betrouwbaar, foutloos of ononderbroken zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, dat de services of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten of dat de services of services of items die via de services zijn verkregen anderszins aan uw behoeften of verwachtingen zullen voldoen.

Het bedrijf wijst hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan garanties die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.
Beperking van aansprakelijkheid

Behalve voor zover verboden door de wet, vrijwaart u ons en onze werknemers voor enige indirecte, punitieve, speciale, incidentele of gevolgschade, hoe deze ook ontstaat (inclusief advocatenhonoraria en alle gerelateerde kosten en uitgaven van rechtszaken en arbitrage, of tijdens het proces of in hoger beroep, indien van toepassing, ongeacht of er al dan niet procesvoering of arbitrage is ingesteld), hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige actie, of voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot elke claim voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, die voortvloeit uit deze overeenkomst en enige schending door u van federale, staats- of lokale wetten, statuten, regels of voorschriften, zelfs als het bedrijf eerder op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. behalve zoals verboden door de wet, als er aansprakelijkheid wordt vastgesteld aan de kant van het bedrijf, het zal beperkt zijn tot het bedrag dat voor de producten en/of diensten is betaald, en in geen geval zal er gevolg- of punitieve schade zijn. sommige staten staan de uitsluiting of beperking van punitieve, incidentele of gevolgschade niet toe, dus de voorafgaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Garantie

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Brouwerij Storme Vansevenant

Beëindiging

We kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzingen van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, welk recht van toepassing is op overeenkomsten zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hadden met betrekking tot de service.

Wijzigingen in de voorwaarden

We kunnen de voorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te herzien.

Als u het platform blijft gebruiken na het plaatsen van herziene voorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de Service te gebruiken.

Erkenning

Door gebruik te maken van de service of andere services die door ons worden geleverd, erkent u dat u deze servicevoorwaarden hebt gelezen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Neem contact op

Stuur uw feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning per e-mail: info@brouwerij-storme-vansevenant.be. Deze algemene voorwaarden werden opgesteld op 01/03/2022.